All news »

goldstone

Investors

 

The Half Year Report 2016 has been published. Visit the Investor Relations pages to download the Half Year Report or any other Financial Report.

Investor Relations

Projects

Kopy Goldfields holds 11 bedrock exploration- and production licenses and one alluvial license on 1,963 sq km, of which the Krasny license is held to 49% and is preliminary forecasted to be in production in 2018.

 

In the summer 2014, Kopy Goldfields signed a 9 MUSD agreement with the Russian gold producer GV Gold to take the Krasny-project to production stage under a joint venture. The updated JORC report published on May 26, 2016 shows 955 koz of Inferred and Indicated gold recources. The project has now moved into Feasibility Studies. Read more about Krasny and our other projects. 

Projects

About Kopy Goldfields

Kopy Goldfields vision is to become a world-class exploration and production company. The company’s business concept is to create value by identifying and acquiring high potential gold projects, located within the established area of alluvial gold mining in the Lena Goldfields in Bodaibo area of Irkutsk Region in Russia, prospect and explore them until the stage when they can either be sold out for cash or developed in cooperation with another partner under a JV arrangement.

 

About Kopy Goldfields

Distribution av prospekt och erbjudande om att teckna aktier och andra värdepapper omfattas i vissa rättsordningar av legala restriktioner. Genom att ladda ner prospektet bekräftar Du att Du har tagit del av och accepterar nedanstående villkor. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Erbjudandet enligt prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. De värdepapper som omfattas av prospektet har ej registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller annan tillämplig lag i annat land än Sverige och erbjudandet att förvärva aktier och teckningsoptioner i Kopylovskoye AB (publ) omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada eller med hemvist i något annat land där distribution av prospektet eller offentliggörande av erbjudandet strider mot där tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln eller andra till erbjudandet hänförliga handlingar får följaktligen inte distribueras, publiceras, eller på annat sätt tillhandhållas i eller till något land där distributionen, publiceringen, tillhandhållandet eller erbjudandet enligt prospektet förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Anmälan om teckning av aktier och teckningsoptioner i strid med ovanstående kan komma att lämnas utan avseende. Följaktligen får teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna, aktierna eller teckningsoptionerna inte direkt eller indirekt utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Tvist rörande erbjudandet, innehållet i prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.