Distribution av prospekt och erbjudande om att teckna aktier och andra värdepapper omfattas i vissa rättsordningar av legala restriktioner. Genom att ladda ner prospektet bekräftar Du att Du har tagit del av och accepterar nedanstående villkor. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Erbjudandet enligt prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. De värdepapper som omfattas av prospektet har ej registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller annan tillämplig lag i annat land än Sverige och erbjudandet att förvärva aktier och teckningsoptioner i Kopylovskoye AB (publ) omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada eller med hemvist i något annat land där distribution av prospektet eller offentliggörande av erbjudandet strider mot där tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln eller andra till erbjudandet hänförliga handlingar får följaktligen inte distribueras, publiceras, eller på annat sätt tillhandhållas i eller till något land där distributionen, publiceringen, tillhandhållandet eller erbjudandet enligt prospektet förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Anmälan om teckning av aktier och teckningsoptioner i strid med ovanstående kan komma att lämnas utan avseende. Följaktligen får teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna, aktierna eller teckningsoptionerna inte direkt eller indirekt utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Tvist rörande erbjudandet, innehållet i prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.